.RU

D. Маніакально-депресивний психоз e - 3


1984.

Хвора похилого віку, на ви­гляд спокійна, привітна, одягнена охайно. У вільний час дивиться теле­візор. Переглядаючи телесеріал, бурх­ливо висловлює свої думки, коментує, плаче, переживаючи за героїв фільму. Довго готується до зустрічі з рідними, чекає, а побачивши їх, плаче від радос­ті. Під час розмови роздратовується, ображається, свариться, бо їй здаєть­ся, що її не слухають. Визначити пси­хічний розлад.
А. Психомоторне збудження.
В. Депресія.
С. Астено-невротичний синдром.
D. Обсесивно-фобічний стан.
Е. Слабкодухість.

1985.

Емоційний стан - суміш три­воги, депресії та жаху, що виникає пе­ріодично, властиві безпідставні або неадекватні реальній ситуації прояви пригніченого озлоблення, похмурої депресивності, бурчливого незадоволен­ня, спалахи гніву, лютої агресивності та руйнівних дій. Визначте розлад.
А. Дисфорія.
В. Гнівлива манія.
С. Дистимія.
D. Ажитована депресія.
Е. Патологічний афект.

1986.

Хворий нерухомо лежить у спокійній, але незручній позі. Коли очі відкриті, поглядом спостерігає за оточуючими об'єктами. Якщо очі за­криті - опирається намаганням лікаря їх відкрити. Рефлекси не порушені. Визначити синдром.
А. Кататонічний ступор.
В. Онейроїд.
С. Психогенний ступор.
D. Аменція.
Е. Тривожно-депресивний стан.

1987.

Хворий активний, рухливий, метушливий. Протидіє обстеженню. Розмовляє швидко, голосно, вислов­лювання спонтанні, непослідовні. Ви­значити психопатологічний стан.
А. Делірій
В. Кататонічне збудження
С. Психомоторне збудження
D. Поведінковий розлад
Е. Параноїдний синдром

1988.

У хворого в соматичному ста­ціонарі на фоні високої температури розвинулось психомоторне збуджен­ня. Намагався бігати по відділенню, вважав, що по стінах тече вода, а по підлозі бігають пацюки, таргани тощо. Заявляв, що знаходиться у гуртожитку, "пізнавав" знайомих. Після введен­ня седативних ліків заснув. На ранок зберіг спогад про перенесений стан. Визначити психопатологічний стан.
А. Галюцинаторно-параноїдний син­дром
В. Онейроїдний синдром
С. Сутінковий розлад свідомості
D. Деліріозний синдром
Е. Маніакальний синдром

1989.

Хворий 32 років, доставлений швидкою допомогою з вулиці, де був помічений випадковим перехожим у непритомному стані. У відділенні прий­шов до тями. Контакт малопродуктив­ний за рахунок сплутаності мислення. Повідомляє тільки паспортні дані, за змістом речової продукції можна запід­озрити наявність зорових галюцинацій. Рухова активність у межах ліжка. Весь час хаотично рухає руками, смикає по­стільну білизну, крутить ґудзики тощо. Визначити стан пацієнта.
А. Деліріозний синдром
В. Онейроїдний синдром
С. Аментивний синдром
D. Синдром сутінкового розладу свідомості
Е. Сопор

1990.

Хворий малорухливий, біль­шу частину часу проводить у ліжку. Відповідає лише на дуже прості пи­тання, задані гучним голосом. Відпо­віді короткі, після тривалої паузи. З анамнезу: зловживає алкоголем, перед госпіталізацією брав участь у бійці. Визначити стан пацієнта.
А. Обнубіляція
В. Оглушеність
С. Сопор
D. Алкогольний абстинентний син­дром
Е. Депресивний синдром

1991.

Яка назва синдрому, при яко­му у хворого безперервно повторюють­ся небажані, настирні, нерідко обтяж­ливі думки, уявлення, сумніви та по­тяги. Він намагається, але не здатний від них позбавитися зусиллям волі, тому для усунення жахів виконує різ­ного роду "перевірки", "очищення" та страждає від поступового відтворення дистимічного або депресивного стану.
А. Обсесивно-компульсивний
В. Ананкастичний
С. Фобічний
О. Іпохондричний
Е. Депресивний

1992.

Синдром екзогенно-органіч­ного генезу основними проявами якого є мнестичні розлади (неспроможність запам'ятовувати, зберігати та відтво­рювати нову інформацію; псевдоремінісценції, конфабуляції або криптомнезії) та втрата психічної ініціативи (психічна інактивність), зветься:
А. Синдром деменції
В. Корсаковський синдром
С. Органічний психосиндром (психоорганічний синдром)
D. Синдром псевдодеменції
Е. Аментивний синдром

1993.

Прогресуюче порушення когнітивних функцій (пам'яті, суджень, абстрактного мислення, математичних здібностей), розпад емоційної сфери та особистості в цілому, втрата рухових навичок (особливо мовних та зорово-простірного компоненту праксису), а також навичок самообслуговування, є:
А. Синдром псевдодеменції
В. Органічний психосиндром (психоорганічний синдром)
С. Косаківський синдром
D. Синдром деменції
Е. Аментивний синдром

1994.

Хворий тримається осторонь, жестикулює, говорить, свариться без наявності співбесідника. Не запере­чує, що чує "голоси" чоловіків, котрі звертаються до нього, залякують, на­сміхаються, ставлять вимоги та відда­ють накази. Вірно називає паспортні дані, орієнтується в часі та місці пере­бування. Визначте синдром.
А. Алкогольне сп'яніння
В. Делірій
С. Аменція
D. Маніакальний стан
Е. Галюциноз

1995.

Хворий 27 років, доставле­ний швидкою допомогою у приймаль­не відділення в зв'язку з агресивними тенденціями відносно родичів, при опитуванні повідомляє, що родичі його "опромінюють новим видом ви­промінювання, бажаючи примусити його виконувати завдання злочинної організації". Хворий говорить, що чує "голоси" керівників цієї організації, що наказують йому не видавати їх на­міри. "Голоси"звучать всередині голо­ви. У процесі бесіди ці ідеї корекції не піддаються. Влаштування в лікарню пояснює злим наміром родичів.
А. Парафренний
В. Синдром психічних автоматизмів
С. Делірій
D. Галюцинаторно-параноїдний
Е. Синдром Котара

1996.

Хвора 75 років, не може на­звати місяць, число, пору року. Після довгих роздумів називає своє ім'я. На­стрій дратівливо-незадоволений. По­стійно носить з собою вузлик з реча­ми, ховає у себе на грудях у білизні пакуночки з хлібом та свої черевики, "безцінні книги". Який найбільш імо­вірний діагноз?
А. Розлад особистості (психопатія)
В. Атеросклеротична (лакунарна) деменція
С. Пресенільна меланхолія
D. Розлад поведінки
Е. Стареча деменція

1997.

Хвора похилого віку (виглядає на 65-70 років), доставлена швидкою допомогою з вулиці. Розгублена, ме­тушлива. Називає своє ім'я, по батько­ві, не може згадати свій вік, не розуміє навколишніх обставин, дезорієнтована в часі та місцезнаходженні. Емоційно слабкодуха, за щось просить пробачен­ня, сльозлива. Встановіть діагноз:
А. Старече недоумство
В. Атеросклеротична (лакунарна)деменція
С. Інволюційна меланхолія
D. Маніакально-депресивний психоз
Е. Шизофренія

1998.

У чоловіка 30 років, півроку тому була виявлена серопозитивна ре­акція на ВІЛ. Останні 3 місяці - скарги на загальну слабкість, втомлюваність, головний біль. Останні 2 тижні - три­вожність, боязливість, пригніченість. 5 днів назад з'явились розлади пам'яті та афазія. Встановіть діагноз.
А. Тривожно-депресивний синдром у ВІЛ-інфікованого
В. Енцефалопатія у пацієнта з АRС (АIDS-геІаtеd соmplех)
С. Органічний психосиндром
D. Деменція при СНІДі
Е. Соматоформна депресія

1999.

Хворий 34 років прийшов на прийом з метою "підлікувати нерви та довести дружині, що випиваю як усі". Розповів, що важко працює на нерво­вій роботі, пов'язаній з людьми. Вжи­ває алкоголь переважно після роботи в компанії співробітників "для заспо­коєння". Інколи забуває деякі епізоди застілля. Наступного ранку почуває себе погано. Для покращення вживає 1-2 пляшки "Джин-тоніку". Себе хво­рим не визнає на підставі досить до­вгих періодів повної тверезості. При розмові на алкогольну тематику спо­стерігається деяке збудження та гіперсалівація. Встановіть діагноз:
А. Хронічний алкоголізм II ст.
В. Зловживання алкоголем
С. Астенічний синдром
D. Циклотимія
Е. Розпад особистості (психопатія) за збудливим типом

2000.

Хворий 45 років доставлений швидкою допомогою з відділення мі­ліції, куди звернувся по допомогу, при цьому скаржився на переслідування з боку колишньої дружини. За словами пацієнта, вона найняла вбивць, які почали переслідувати хворого близько 6 вечора. Нібито бачив переслідувачів (і серед них дружину), чув їх розмови. На прийомі: збуджений, вкритий холод­ним потом, кінцівки тремтять. Відміча­ється тахікардія. Встановіть діагноз.
А. Пресенільний параноїд
В. Галюцінаторно-параноїдний син­дром
С. Алкогольний делірій
D. Психогенно-реактивне збудження
Е. Шизофренія, синдром психічно­го автоматизму

2001.

Хворий 17 років, звернувся до терапевта зі скаргами на погане са­мопочуття, знобливість, нежить, біль у м'язах та суглобах, нудоту та пронос. Прохає виписати йому побільше зне­болюючих та заспокійливих ("трамадол або солпадеїн, котрі краще допо­магають, та діазепам"). Слизиста зіву блідо-рожева, чиста. В легенях - вези­кулярне дихання. Тахікардія. Зіниці розширені, реакція на світло в'яла. На шкірі передпліч - сліди ін'єкцій. При обстеженні тримається розв'язно, роз­дратовано, грубий, брехливий. Вста­новіть діагноз:
А. Узалежнення від знеболюючих
В. Опійна наркоманія
С. Токсикоманія при зловживанні транквілізаторів
D. Гостре респіраторне захворю­вання
Е. Харчова токсикоінфекція

2002.

Захворів за 1 рік до госпіталі­зації: почав скаржитись на неприємні відчуття в тілі. Перед госпіталізацією відчув "стан невгамовності" і одночасно з цим "підказку", що хтось хоче його обдурити та незвичайно на ньо­го дивиться. Через місяць з'явились думки про вплив "біотоком", що пояс­нив як "дію інопланетян", тихий голос "всередині голови" наказував робити ті чи інші вчинки. Малодоступний щодо контакту, скаржиться на "важкість в го­лові", заявляє, що його організм "отрує­ний". Сомато-неврологічний стан - без відхилень. Встановіть діагноз, форму та тип перебігу хвороби.
А. Шизофренія, іпохондрична фор­ма, безперервно-прогредієнтний тип перебігу
В. Шизофренія, параноїдна форма, приступоподібно-прогредієнтний тип перебігу
С. Шизофренія, параноїдна форма, рекурентний тип перебігу
D. Шизофренія, параноїдна форма, безперервно-прогредієнтний тип перебігу
Е. Шизофреноподібний психоз

2003.

До дільничного терапевта звернулась хвора А., 22 роки, із скар­гами на підвищену втомлюваність, по­гіршення пам'яті, поганий апетит, по­рушення сну, зниження уваги. Свій стан пояснює перевтомою. При огляді виявлена тахікардія, помірне підви­щення артеріального тиску. Стан було кваліфіковано як вегетосудинну дис­тонію, призначено вітаміни, мікстуру Кватера, еленіум на ніч. Через два тижні повторно звернулась по допо­могу за наполяганням матері у зв'язку з погіршенням стану: схудла на 2,5 кг, зник апетит, їжа здається несмачною, скаржиться на сухість в роті, запор, припинення місячних. Відчуває стис­нення у прекардіальній області. При­пинила відвідувати заняття в інститу­ті. На питання відповідає односклад­но; мова тиха, повільна, обличчя сум­не, голова схилена. Відмічає "тяжкий" стан в ранковий час. Вважає себе "негодящою", "винною перед батьками, у яких забирає час", нібито примушує їх хвилюватися і піклуватися про себе". Заявляє, що "завжди була гірша за ін­ших", вважає свій стан безнадійним. Встановіть вид розладу.
А. Апатично-абулічний синдром
В. Астенічний синдром
С. Іпохондричний розлад
D. Синдром хронічної втоми
Е. Депресивний розлад

2004.

Інженер Г. чудово справля­ється з роботою. Ніхто із співробітни­ків не знає, що у нього страх переходи­ти через мости. "Я боюся, - каже він, -що міст може впасти, коли я по ньому буду йти. Бачу, як по мосту їдуть авто­мобілі, ходять люди. Розумію, що він капітальний і не провалиться. Усві­домлюю абсурдність мого страху, на­магаюсь боротися з ним, але переборо­ти його не можу. Як тільки я роблю спробу заставити себе пройти по мос­ту, мене охоплює тривога, неперебор­ний страх, майже жах, з'являється сер­цебиття, і я не можу зробити жодного кроку". Визначити синдром.
А. Тривожно-фобічний
В. Параноїдний
С. Іпохондричний
D. Неврастенія
Е.Обсесивно-компульсивний

2005.

Епілептичний статус - це та­кий стан, при якому у хворого:
А. Формується резидуальний параноїдний епілептичний психоз
В. Раптово та значною мірою збіль­шується кількість судомних нападів
С. Сформувався епілептичний де­фект психіки
D. Відмічається післянападова ко­ма та наступна афазія
Е. Багаторазові повторні судомні напади, між якими хворий не прихо­дить у стан нормальної свідомості

2006.

Хворий, 30 років. З тих пір, як пам'ятає себе, хотів стати дівчин­кою, грався ляльками, одягався як ді­вчинка. Відвідував гурток юних меди­ків, вживав жіночі статеві гормони, від чого збільшилися молочні залози, ви­никла лакторея. Демонструючи це у військоматі та міліції, добився знят­тя з військового обліку. Змінив ім'я та стать на жіночі в документах - став Мариною. Пройшов психопатологічне обстеження та переніс операцію зміни статі. Вступив в інтимні стосунки з чо­ловіком, оформив з ним шлюб, іміту­вав вагітність, таємно від чоловіка всиновив дитину, працює вихователем у дитсадку. Встановіть діагноз:
А. Шизофренія
В. Розлад особистості (психопатія)
С. Порушення поведінки
D. Адаптаційне порушення
Е. Хвороба Піка

2007.

З характеристики за місцем роботи: постійно намагається зацікави­ти оточуючих неправдоподібними іс­торіями, в яких фігурують знайомства з відомими людьми, прагне завжди знаходитись у центрі уваги, носить яскравий одяг, безсоромний, брехли­вий, виховним заходам не піддається. Співчуття будь-кому висловлює занад­то театрально, демонстративний. Вста­новіть діагноз:
А. Циклотимія
В. Адаптаційний розлад
С. Розлад поведінки
D. Розлад особистості (психопа­тія) істероїдного типу
Е. Хорея Гентингтона

2008.

Хворий 56 років, спадковість не обтяжена, за спеціальністю слюсар. Був одружений, дружина померла. Має двох дорослих синів, взаємини з ними погані: не встигне пожити у од­ного сина, як йому кажуть, щоб він по­вертався до іншого. Окремого житла не має. Не бачив виходу з ситуації, з'явились думки про самогубство, госпіталізований у лікарню після суїцидальної спроби. Вірно орієнтований у часі, місцезнаходженні, своїй особис­тості, говорить тихим голосом, на очах сльози. Не бачить виходу з ситуації, настрій знижений, шукає допомоги та співчуття, суїцидальних думок не ви­казує. Встановіть діагноз:
А. Адаптаційний розлад
В. Реактивна депресія
С. Депресивний невроз
D. Маніакально-депресивний пси­хоз
Е. Алкоголізм

2009.

Хвора 18 років, росла допит­ливою, рухливою, вчилась на "відмін­но", мала багато друзів. У пубертатному періоді при зрості 158 см важила 58 кг, вважала себе "товстою", скаржи­лась батькам, що в школі її називають "пупсиком". З 16 років захоплюється "косметичним голодуванням", обмеж­ує себе в їжі, цікавиться дієтами, часто після їжі викликає у себе блювоту, від чого вага тіла останнім часом знизи­лася до 35 кг (при зрості 162 см). Дра­тівлива, швидко втомлюється, продо­вжує обмежувати себе в їжі, хворою себе не вважає. Госпіталізована для обстеження в психіатричну клініку. Ймовірний діагноз:
А. Циклотимія
В. Адаптаційне порушення
С. Нервова анорексія
D. Шизофренія
Е. Неврогенна булімія
2010-07-19 18:44 Читать похожую статью
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © Помощь студентам
  Образовательные документы для студентов.