.RU

Організація виробничих процесів у галузі - П рограма


Організація виробничих процесів у галузіЗабезпечує студентам цілісну і логічно-послідовну систему знань про організацію та функціонування системи в сільськогосподарських підприємствах, забезпечення майбутніх фахівців необхідними знаннями та навичками для їх успішної роботи у виробничих та переробних організаціях.

Сприяє засвоєння стратегії органызації, методики досліджень, сутності товарної політики, методи ціноутворення і систему контрактних відносин; приймання та обґрунтування стратегічних рішень.

Організація комплексних дослідженнь ринку формування, оцінювання активів переробних підприємств, економіки та аграрної політики, економічний аналіз механізму контрактних відносин з участю сільськогосподарських обслуговуючих формувань.

Основи проектування підприємств по переробці продукції тваринництваПроектування технологічних ліній в умовах сільськогосподарського виробництва. Розробка перспективних технологічних процесів

Розроблення ефективних технологічних процесів, обґрунтування структури потокових технологічних ліній.

Об’ємно планувальні рішення, стадії та порядок проектування, будівничі і технологічні норми. Студенти набувають теоретичні знання та практичні навички по проектуванню підприємств, а саме: навчаються підбирати асортимент продуктів згідно профілю підприємства, складати схему переробки сировини, схеми технохімічного і мікробіологічного контролю, проводити продуктовий розрахунок і розрахунок та підбір обладнання в технологічні лінії по виробництву молочних і м’ясних продуктів, аналізувати нормативну документацію і обгрунтовувати технологічну поточність та параметри режимів виробництва продуктів запроектованого асортименту, визначати джерела забруднення і розробляти заходи по охороні довкілля у виробництві даних продуктів, виконувати креслення плану цеху і технологічної лінії виробництва продуктів згідно теми курсового проекту.

Програмування у тваринництві з основами наукових дослідженьВивчення теоретичних основ інформатики та комп’ютерної техніки.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

знати: основні поняття інформатики, склад, пристрої та технічні характеристики сучасних персональних комп’ютерів, можливості та застосування операційної системи Windows, текстового редактора Word та електронних таблиць Excel;

вміти: використовувати комп’ютер в практичної роботі, працювати в текстовому редакторі Word та електронних таблицях Excel.

є теоретична та практична підготовка майбутніх фахівців з таких питань:

інформаційні технології, їх роль і місце у сучасному суспільстві;

архітектура та принципи функціонування персональних комп’ютерів;

програмне забезпечення сучасних комп’ютерів;

технологія роботи операційної системи Windows;

технологія роботи в текстовому редакторі Word та електронних таблицях Excel;

вивчення дисципліни є засоби комп’ютерної техніки, формалізація та алгоритмізація сучасних інформаційних процесів. В єдиному методичному підході, який заснований на системі задача-засіб-методи-прийоми, відбувається перехресна взаємодія дисциплін, що вивчаються. Конкретна дисципліна поставляє комплекс задача-методи, комп’ютерна техніка забезпечує комплекс засоби-прийоми.

Склад та функціонування ПЕОМ, операційна система Windows, текстовий редактор Word, електронні таблиці Excel

Стандартизація продукції тваринництваглибокі знання практичні навички та вміння з питань методичних основ стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції

вивчення нормативно-правових документів, чинних стандартів і законів щодо сільського господарства та переробної промисловості продукції тваринництва.

Розвиток стандартизації, організаційні теоретичні та методичні основи стандартизації. Якість та управління якістю сільськогосподарської продукції, стандартизація і сертифікація.

Профілактика хвороб тваринрозглядає найбільш важливі питання патологічної анатомії, і фізіології, фармакології, клінічної діагностики, хірургії, внутрішніх незаразних хвороб, епізоотології і паразитології. Він переслідує мету, дати студентам інженерно-технологічного факультету знання про причини і умови виникнення хвороб, а також методи їх розпізнання, заходи профілактики та боротьби з ними. вивчає всі профілюючі дисципліни ветеринарної медицини і дає змогу фахівцям діяти в тісній взаємодії з службою ветеринарної медицини господарств направлених на забезпечення здоров’я і життєдіяльності тварин, а також заходи профілактики та ліквідації небезпечних хвороб.

Вивчення основ ветеринарної медицини передбачає отримання теоретичних знань та придбання практичних навичок та вмінь, необхідних для встановлення діагнозу хвороб різної етіології, розробку лікувальних та оздоровчих заходів. Вивчають основні клінічні ознаки хвороби, основні принципи застосування з лікувальною метою лікарських речовин.

Передбачає вивчення основ патологічної анатомії, патологічної фізіології, фармакології, загальної епізоотології, терапії, хірургії, паразитології. В курсі вивчення предметів освітлюється велика кількість заразних та незаразних, хірургічних та паразитарних хвороб свійських тварин та птиці.

Технологічне обладнання цехів по переробці молока та їх експлуатаціяМетою і завданням дисципліни є засвоєння студентами призначення, будови і принципу роботи основного сучасного технологічного обладнання для переробки молока та отримання практичних навичок розрахунку і підбору технологічного обладнання в лінії виробництва молочних продуктів.

Предметом вивчення дисципліни є технологічне обладнання підприємств по переробці молока.

В результаті вивчення дисципліни студенти набувають теоретичні знання про призначення, будову і принцип роботи технологічного обладнання для виробництва молочних продуктів, здобувають практичні навички розрахунку і підбирання обладнання в технологічні лінії по виробництву молочних продуктів.

Технологічне обладнання цехів по переробці м'яса та їхексплуатаціяДисципліна є профілюючою при підготовці бакалаврів вона актуальна особливо за умов становлення ринкових відносин і впровадження приватної власності. Дисципліна висвітлює аналіз сучасного стану переробної промисловості в Україні, необхідність демонополізації великих переробних підприємств, наближення новостворених підприємств різної форми власності до місць виробництва продукції. Роль малих м'ясопереробних підприємств в розширенні асортименту, зниженні собівартості та підвищенні якості готової продукції. Вивчає обґрунтування доцільності використання машин і механізмів під час переробки сировини тваринництва залежно від умов і обсягу виробництва. Визначення об'єктів, які можна демонтувати та реконструювати.

Предметом даної дисципліни є вивчення класифікації, будови та принципу дії основних видів обладнання, яке використовується при первинній переробці худоби, виготовленні ковбасних виробів, копченостей, напівфабрикатів та м’ясних баночних консервів.

вона профілюючою дисципліною циклу спеціальних дисциплін. При вивченні даної дисципліни студент вчиться визначати та аналізувати продуктивність обладнання, його основні характеристики і призначення; визначати необхідну чисельність обладнання на тій чи іншій ділянці виробництва; розміщувати обладнання згідно технологічної поточності в ковбасному, консервному та м’ясожировому виробництві. Дисципліна вивчає: перелік основного і допоміжного обладнання цехів з первинної переробки худоби ковбасного та консервного виробництв.

Технологія виробництва продукції кролівництва та хутровогозвірівництваполягає у формуванні знань та умінь з кролівництва та звірівництва в умовах багатоукладної економіки та ринкових відносин в Україні. Студенти повинні оволодіти новими методами дослідження кролів і звірів в річному циклі їх розвитку, сформувати уміння з вирощування, догляду і переробкою кролів і хутрових звірів.

знати особливості біології хутрових звірів і кролів різного напрямку продуктивності, теоретичні основи і способи вирощування молодняка, технологію утримання маточного поголів’я, інтенсивне вирощування бройлерних кролів, характеристику районованих і перспективних порід і породних груп; формування хутра високої якості, санітарні вимоги до виконання виробничих процесів на звірівничих і кролефермах; особливості прогнозування та програмування продуктивності тварин.

Вести паспортизацію, складати технологічні карти вирощування тварин, проводити масову селекцію, контролювати якість ручних і механізованих робіт, організовувати і проводити наукові досліди в різних ланках звіророзплідників.

продукція звірівництва, якісні властивості шкірок і їх формування, м’ясна продуктивність кролів і нутрій, теоретичні основи селекції, доместикаційні зміни хутрових звірів і кролів, породи, бонітування, відбір і підбір, методи племінної роботи в господарствах різних типів, годівля, утримання і догляд у хутровому звірівництві і кролівництві; одержання і первинна переробка хутра, м’яса, що використовується в їжу людей та згодовування звірам. Економіка звірівництва в умовах національного і світового ринку.

Технологія виробництва продукції рибництва та аквакультурививчити рибогосподарське використання пристосованих для рибництва водойм за принципом одержання можливого максимуму продукції високої якості з одиниці площі водних угідь за мінімальних витрат.

концепція може бути реалізована виключно за умов створення штучних високопродуктивних іхтіоценозів, орієнтованих на достатньо ефективне використання природної кормової бази, що повинно пов’язуватися з виключенням витрат на корми та органо-мінеральні добрива. Поряд з продукцією високої якості за низької собівартості напрям здатний забезпечити біомеліоративни й ефект – покращити показники води за рахунок вилучення з неї значної кількості органічної речовини як кормових гідробіонтів. Одержання екологічного ефекту, за якого підвищиться комплексність використання земельних і водних ресурсів.

оволодіння теорією і практикою підготовки плідників до нересту, проведення нерестової кампанії, одержання життєстійкого рибопосадкового матеріалу і товарної риби в типових ставкових рибницьких господарствах, а також у водоймах різного походження і цільового призначення. Селекційно-племінна робота в рибництві, методи інтенсифікації ставкового рибництва, первинна обробка риби.

Технологія переробки молока і виготовлення молочних продуктівформування у майбутніх фахівців глибоких і всебічних знань з питань біохімічних, фізико-хімічних та технологічних процесів переробки молока на різноманітні молочні продукти. Завдання, яке студент повинен виконати, це вивчити технологічні процеси переробки молочної сировини, вимоги Держстандартів та сучасні методи контролю якості сировини і продуктів.

наука технологія, як сукупність прийомів і способів перетворення сировини в продукти відомого складу і властивостей.

Молоко як сировина, її механічна і теплова обробка та наукові параметри якості. Загальні технологічні схеми і процеси виробництва молочних продуктів. Економічна доцільність переробки молока в переробних цехах різних форм власності. Рекламування продукції і впровадження маркетингу в процес реалізації продукції.

Технологія переробки м'яса і виготовлення м'ясних продуктівформування у майбутніх фахівців глибоких і всебічних теоретичних знань з питань біохімічних, фізико-хімічних та технологічних процесів при виготовленні продукції тваринництва різноманітного асортименту – м’ясних напівфабрикатів, консервів, технічних концентратів.

Характеристика якісних показників продуктів різного асортименту. Значення білків та азотовмісних речовин в технологічному процесі. Технологічні процеси виробництва продуктів харчування різними способами – коптіння, варіння, консервування, і заморожування.

Оволодіння державними стандартами до сировини тваринного походження і готової продукції; сучасними методами контролю якості м’ясних продуктів, впроваджувати високоефективні технології переробки продукції тваринництва з виготовленням доброякісної продукції.

Технохімічний контроль якості і безпеки харчових продуктіввивчення студентами задач і функцій технохімічного контролю на підприємствах, діючих державних стандартів і технічних умов на сировину та готову продукцію, схем контролю сировини і виробничих процесів, засвоєння правил відбору проб і підготовки їх до аналізу, методик аналізів визначення показників складу, якості і безпеки молочної та м’ясної продукції, яєць, меду та продуктів лову.

Предметом вивчення дисципліни є знання по організації і проведенню технохімічного контролю під час виробництва молочної і м’ясної продукції, яєць, меду та продуктів лову.

В результаті вивчення дисципліни студенти набувають теоретичні знання та практичні навички щодо вимог нормативної документації до сировини і готової продукції, порядку контролю сировини, виробничих процесів і готової продукції, засвоюють правила відбору проб і підготовки їх до аналізу та методики проведення аналізів визначення показників якості і безпеки харчової продукції.

Технологія виробництва кормів з основами кормовиробництваполягає у формуванні у майбутніх фахівців технологічної підготовки з виробництва кормів, що є основою продуктивності тварин і забезпечення населення достатнім та якісним харчуванням.

польове, лучне кормо виробництво, побічна продукція рослинництва, кормові добавки, заготівля кормів, кормові добавки.

Біологічні особливості кормових рослин, якість кормів, акумуляція валової і обмінної енергії, програмування врожайності.

Механізація виробничих процесів виробництва та переробки продукції тваринництваоволодіння знаннями та набуття практичних навичок з вирощування і утримання тварин в умовах механізації як окремих трудомістких технологічних операцій, так і при комплексній механізації виробництва продукції тваринництва.

окремі машини, комплекси машин, технологічні лінії, основи їх раціонального вибору та використання в господарствах різного розміру і виробничого напряму. Знання будови, робочих процесів машин і технологічних ліній для механізації виробництва у тваринництві; основи експлуатації, регулювання та правила технічного обслуговування обладнання; техніки безпеки та пожежної безпеки при використанні машин, санітарно-гігієнічні вимоги до машин та обладнання. Здійснення підбору машин, механізмів та обладнання для механізації ферм і виробничої спеціалізації; виконання технологічного налагоджування машин з дотриманням правил техніки безпеки і контроль якості роботи механізмів і агрегатів.

комплексна механізація виробництва тваринницької продукції, енергетика, обладнання для утримання і догляду, механізація виробництва, приготування і роздачі кормів, автоматизація процесів водопостачання та напування тварин, механізми прибирання і утилізації відходів виробництва; механізація доїння і первинної обробки молока, механізація стриження овець та пакування вовни, обладнання теплообмінних апаратів, яйце сортувальних машин, інкубаторів і комплектів для промислового виробництва продукції птахівництва.

Декан факультету ТВППТ,

професор А. А. Поліщук 2010-07-19 18:44 Читать похожую статью
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © Помощь студентам
  Образовательные документы для студентов.