.RU

Список использованной литературы - Аналіз стратегічних змін діяльності підприємства, необхідних для ефективної реалізації...


Список использованной литературы 1. S. Janiszewski, Z. Ko ł aczyk, M. Pietraszewski, Rachunkowość przedsiкbiorstw gastronomiczno-hotelarskich (С.Янишевский, З.Колачык, М.Петрашевский, Бухгалтерия ресторанно-гостиничных предприятий). Изд. eMPi 2, Poznań 2000. С. 5.

 2. T.Knowles, Zarządzanie hotelarstwem i gastronomią (Т.Ноулес, Управление гостиничным и ресторанным биз- несом). PWE, Warszawa 2001. С. 17-18.

Баранцева С.М., к.е.н., Доценко Ю.М.Донецький національний університет економіки і

торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Донецьк, Україна

АВС- ТА XYZ-АНАЛІЗ ЯК ІНСТРУМЕНТИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВАОдна з найбільш актуальних проблем більшості вітчизняних підприємств – необґрунтований і неконтрольований ріст витрат. Для рішення цієї проблеми підприємствам необхідна чітка програма по управлінню витратами [1, с. 8] на основі їх оптимізації за допомогою застосування методик АВС- та XYZ-аналізу.

Велику увагу вивченню теоретичних аспектів і впровадженню практичних навичок щодо управління витратами приділяли як вітчизняні, так і зарубіжні вчені, серед яких: Ю. М. Великий, М. Г. Грещак, І. Є. Давидович, С. Ковтун, О. С. Коцюба, Ю. Б. Кравчук, С. Савлук, Н. Ткачук, А. М. Турило, Дж. Шанк і ін. Проте недостатньо уваги приділено саме визначенню методик АВС- та XYZ-аналізу як способу управління витратами підприємства.

Сутність ABC-аналізу

(

Activity Based Costing – ABC) витрат полягає у ранжуванні витрат в порядку убування класифікаційного признаку, який заздалегідь був визначений метою аналізу. Всі витрати (одного виду або напряму) поділяються на три групи по вартісному виразу, оскільки значимість дешевого ресурсу, використовуваного у великих кількостях, може бути не менше, ніж значимість дорогого, використовуваного в невеликих кількостях [1, с. 32].

ABС - аналіз ґрунтується на правилі видатного італійського економіста Вільфредо Парето (Vilfredo Pareto, 1848-1923 рр.), яке, відносно логістиці, передбачає, що 20% асортиментних позицій приносить 80% прибутку [3]. А відносно витрат підприємства АВС-аналіз дає змогу виділити найбільш важливі статті витрат (А, В або С) та встановити пріоритетність їх управління, за допомогою корегування ступеню доцільності проведення тієї чи іншої діяльності.

ABC-аналіз набуває своєї значимості при аналізі витрат підприємства тим, що його доцільно використовувати не тільки для оперативного, а й стратегічного аналізу їх управління, у зв’язку з низьким рівнем змін значимості витрат.

В наш час аналітики всього світу широко використовують цей практичний інструмент, не замислюючись про його більш ніж вікову історію і як часто буває, видатні ідеї живуть дуже довго, але імена творців забуваються, а самі ідеї перетворюються на тривіальний прийом щоденної роботи. Така доля чекала на ABC аналіз. Але з 90-х років можна виділити активну увагу до цього методу серед практиків, у зв’язку з високими темпами росту невизначеності ринкового середовища та складністю управління як витратами, так і самим підприємством [2].

Головним недоліком ABC-аналізу є те, що він не дозволяє оцінити сезонні коливання витрат, що обумовлює необхідність суміщення його з XYZ-аналізом.

Що стосується XYZ-аналізу, то – це метод дозволяє аналізувати і прогнозувати стабільність тих чи інших бізнес-процесів або бізнес-об'єктів, а також провести класифікацію тих же витрат підприємства, на онові заздалегідь проведеного АВС-аналізу, в залежності від характеру їх споживання і точності прогнозування. При цьому:

Отже, шляхом накладення результатів XYZ-аналізу на дані АВС-аналізу отримуємо 9 груп витрат, для кожної з яких слід розробити свої техніки управління (рис. 1) [1, с. 33-34].Рис. 1. АВС- та XYZ-аналіз як інструменти управління витратами

Таким чином, АВС- та XYZ-аналіз дозволяють виділити найбільш суттєві напрями діяльності підприємства, підвищити ефективність організаційних і управлінських рішень завдяки їх цільовій орієнтації, виділити найбільш важливі, доцільні витрати та пріоритетність їх управління, що підтверджує універсальний характер даних видів аналізу та доцільність використання для оптимізації витрат промислового підприємства.

Список використаних джерел: 1. Ковтун С., Ткачук Н., Савлук С.Управління затратами.–Х.: Фактор, 2007. – 272 с.;

 2. Библиотека закупщика [Электронный ресурс] – Точка доступа: http://zakup.vl.ru/63-biblioteka.html;

 3. Отчетность 1c [Электронный ресурс] – Точка доступа: http://1cv8.net.ua/XYZ_analiz.html

Безпарточний М.Г.Полтавський інститут економіки і права, Полтава, Україна

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВУ сучасних умовах на діяльність торговельних підприємств активно впливають чинники зовнішнього середовища, що зумовлює погіршення їх економічного стану, зниження ефективності використання ресурсного потенціалу та забезпечення конкурентоспроможності на споживчому ринку. Практична діяльність торговельних підприємств свідчить, що управління торговельною діяльністю спрямовано на вирішення короткотермінових завдань щодо подальшого функціонування суб’єктів господарювання торговельної сфери за рахунок оптимізації господарських процесів, розробки раціональної асортиментної політики з урахуванням платоспроможного попиту споживачів, диверсифікації каналів збуту, налагодження ефективних партнерських зв’язків із постачальниками товарів, формування сервісу тощо. З іншого боку, на торговельних підприємствах недостатньо уваги приділяється управлінню змінами, які перманентно відбуваються у середині самих суб’єктів у результаті впливу зовнішнього середовища. Тому виникає необхідність формування відповідної системи управління змінами торговельних підприємств.

Система управління змінами торговельних підприємств пов’язана із ідентифікацією коливань економічної кон’юнктури споживчого ринку внаслідок його позитивної або негативної динаміки, зміною потреб та уподобань споживачів, впливом держави на процеси торгівлі, а також розробкою ефективних заходів щодо адаптації суб’єктів господарювання до існуючих умов з метою недопущення стагнації та зниження ділової активності. Необхідно зазначити, що ринкові зміни стосуються усіх аспектів діяльності торговельних підприємств. Нами виокремлено часткові, локальні та радикальні ринкові зміни, які можуть відбутися на торговельних підприємствах. Часткові зміни передбачають окремі зміни у будь-яких сферах діяльності торговельних підприємств (модернізація техніко-технологічної бази торговельного процесу, удосконалення асортиментної структури, оптимізація структури персоналу, диверсифікація фінансових ресурсів тощо); структурні перетворення здійснюються у результаті переорієнтації діяльності торговельних підприємств.

Локальні зміни відбуваються лише у певній сфері діяльності торговельних підприємств (удосконалення організаційно-управлінської структури, оптимізація маркетингової політики); здійснюються у результаті зміни товарного напряму або виходу на нові ринки збуту, не змінюючи при цьому сферу власної діяльності.

Радикальні зміни визначені умовами функціонування на споживчому ринку або розробленою стратегією, передбачають більш швидкі фундаментальні зміни у системі управління процесом торгівлі, організаційній структурі та господарських процесах. Такі зміни зовнішніх умов господарювання торговельних підприємства обумовлюють стратегічні зміни характеру та рівня їх ділової активності, організаційно-правової форми власності, джерел фінансування, формування товарних ресурсів, збутової та комунікаційної політики тощо. До цього типу змін застосовують концептуальні підходи стратегічного управління.

Нами запропоновано систему управління змінами торговельних підприємств, яка ґрунтується на ключових елементах забезпечення стійкого положення суб’єкта господарювання на споживчому ринку, а саме:

здійснення комплексного моніторингу чинників зовнішнього середовища впливу на господарську діяльність торговельного підприємства шляхом використання сучасних методів дослідження;

проведення ситуаційного аналізу виявлених чинників зовнішнього середовища та оцінки ступня впливу на елементи ресурсного потенціалу;

розробка напрямів оптимізації господарської діяльності торговельного підприємства на основі підвищення ступеня розуміння потреб споживачів, удосконалення торговельного процесу, застосування методів контролю змін та побудови системи подолання опору змінам.

Запровадження даної системи на торговельних підприємствах дозволить забезпечити здійснення поелементного ситуаційного аналізу чинників зовнішнього середовища впливу, виявити ступінь неузгодженості із господарськими процесами та організаційною структурою з метою приведення цих систем у відповідність до моделі споживчого ринку. Напрями оптимізації господарської діяльності торговельного підприємства дозволяють побудувати матрицю розриву, яка ідентифікує не лише факт існування самого розриву, але й визначає його вплив на подальше функціонування суб’єкта господарювання. Важливим елементом матриці є також розроблені ключові чинники ефективності діяльності та їх ранжирування відповідно до внутрішнього середовища торговельного підприємства з урахуванням ступеня важливості з метою визначення пріоритетів і більш спрямованого фокусування уваги на зміни й концентрації зусиль на їх негативний вплив.

Таким чином, активний вплив чинників зовнішнього середовища на діяльність торговельних підприємств потребує формування системи управління змінами, що є інструментом підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу та забезпечення підвищення конкурентоспроможності на споживчому ринку. Запровадження такої системи дозволяє оптимізувати господарські процеси та організаційну структуру відповідно до потреб споживачів, враховуючи можливості торговельних підприємств. 

Список використаних джерел 1. Воронков Д.К. Розвиток підприємства: управління змінами та інновації. Монографія / Д.К. Воронков, Ю.С. Погорєлов. – Харків: АдвАтм, 2009. – 436 с.

 2. Jones J. 10 Principles of Change Management / J. Jones, D.-A. Aguirre, M. Calderone // Resilence report. – 2004. – № 4. – p. 2-5.

Горова К.О., к.е.н., Лангова Г.М.Харківський національний автомобільно-дорожній

університет, Харків, Україна

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІЕфективність корпоративного управління стає вирішальним фактором успішної роботи компаній в ринкових умовах. За відсутності ефективної структури, що визначає взаємини ради директорів, виконавчого органу та акціонерів, українські компанії та економіка в цілому будуть постійно стримуватися в своєму розвитку нестачею капіталу. Ефективність корпоративного управління має бути досягнута з урахуванням інтересів всіх учасників корпоративних відносин, до яких належать власники підприємства – акціонери, наймані менеджери – правління акціонерного товариства, а також інвестори і кредитори підприємства.

На ринках, що розвиваються, незалежна думка щодо практики корпоративного управління набуває особливого значення. Досить важко визначити єдиний підхід до оцінювання корпоративного управління в різних країнах, з різними традиціями та культурою. Однак вони повинні базуватися на принципах чесності, прозорості, підзвітності та відповідальності.

Розробкою методик оцінювання корпоративного управління, насамперед для країн з перехідною економікою, займалися агентство Standard&Poor's, Інститут корпоративного права і управління РФ, Brunswick UBS Warburg, Російський інститут директорів та  рейтингове агентство «Експерт-РА» тощо. В Україні рейтинги Української Асоціації Інвестиційного бізнесу, газет “Бізнес” та “Української Інвестиційної газети” зводяться до формування переліків акціонерних товариств, ранжованих за певним нерепрезентативним показником. В 2004 році Українським інститутом розвитку фондового ринку було розроблено індикатор корпоративного управління одночасно для макро-та мікрорівнів національної економіки. Та остається невирішеним питання щодо методик оцінювання окремих аспектів корпоративного управління, насамперед наглядової ради, які дадуть можливість визначати ефективність її функціонування.

Слово «рейтинг» перекладається як «оцінка» й коренями воно йде до латинського «ratio», що означає «розум; розрахунок; звіт, сума, підсумок, число, категорія, розряд, прийняття до уваги, вигода, інтерес, мислення, міркування, обдумування, розгляд, відношення». Це поняття трактують, як «метод оцінки, що забезпечує інвестора простою системою градації, що показує відносну інвестиційну якість облігацій»; «оцінка інвестицій в цінні папери». Рейтинг корпоративного управління визначають як комплексну оцінку організації діяльності корпорації за критеріями: чесність, прозорість, підзвітність, відповідальність; комплексну оцінку різних процедур, аспектів й пов’язаних із цим ризиків практики корпоративного управління підприємства.

Під оцінкою розуміють: «категорію, що позначає сам процес і логічно втілений в оціночному судженні наслідок усвідомлення позитивної чи негативної значущості будь-яких явищ природи, витворів праці, форм виробничо-трудової діяльності для задоволення об’єктивно зумовлених потреб, нахилів, цілей конкретно-історичних суб’єктів».

Сьогодні існує велика кількість методик оцінки якості корпоративного управління підприємства, що використовують такий інструментарій:

- макроіндикатори (оцінка рівня корпоративного управління в окремій державі): індикатор корпоративного управління Davis Global Advisors, Inc; індекс розвитку корпоративного управління (Сorporate Governance Risk-CGR) за методикою Кричтон-Міллера (Crichton-Miller) та Уормана (Worman);

- мікроіндикатори (оцінка рівня корпоративного управління в окремій корпорації): рейтинги та ренкінги: індикатор рівня корпоративного управління рейтингового агенства Stasndard & Poor’s (S&P Сorporate Governance Score – CGS); коефіцієнт корпоративного управління – CGQ; рейтинг корпоративного управління (DR) консалтінгової фірми Deminor (Брюссель); рейтинг корпоративного управління інвестиційного банку Brunswick UBS Warburg; рейтинг корпоративного управління консорціуму Російського інституту директорів та рейтингового агентства «Експерт РА»; рейтинг корпоративного управління Інституту корпоративного права і управління РФ (CORE-rating);  економетрична модель М.Гібсона; інтегральний індекс корпоративного управління Українського інституту розвитку фондового ринку (CGI)); ренкінги корпоративного управління журналу Euromoney; ренкінги корпоративного управління журналу «Эксперт».

Порівняльний аналіз зазначених методик показав, що не дивлячись на відмінність підходів до оцінки якості корпоративного управління, основними напрямами аналізу є права акціонерів, діяльність ради директорів та виконавчого органу, інформаційна прозорість структура власності, відносини з зацікавленими особами.

Таким чином, для оцінки якості корпоративного управління використовуються різноманітні методики, які мають різний рівень застосування та визнання у світі. Пошук найбільш репрезентативних комплексних індикаторів у сфері корпоративного управління триває.

На нашу думку оцінка ефективності корпоративного управління, має здійснюватися за допомогою аналізу фінансових результатів діяльності підприємства та відповідності управління підприємством принципам корпоративного управління, що включають дотримання головної мети акціонерного товариства - забезпечення добробуту акціонерів а також їх прав, ефективність роботи наглядової ради та правління, розкриття інформації та прозорості діяльності, ефективність контролю за фінансово-господарською діяльністю товариства, співпрацю із зацікавленими особами.
2010-07-19 18:44 Читать похожую статью
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © Помощь студентам
  Образовательные документы для студентов.