.RU

ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА - Гісторыя Беларусі Тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасціТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКАДысцыпліна «Гісторыя Беларусі» з’яўляецца нарматыўнай і адной з вядучых у навучальным плане спецыяльнасці «Гісторыя» ВНУ Рэспублікі Беларусь.

Вучэбная праграма дысцыпліны «Гісторыя Беларусі» распрацавана ў адпаведнасці з наступнымі нарматыўнымі і метадычнымі дакументамі:

— Макет адукацыйнага стандарту вышэйшай адукацыі першай ступені (зацверджаны загадам Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 13.06.2006 г. № 374);

— Адукацыйны стандарт па спецыяльнасці 1-21 03 01 Гісторыя (па накірунках) (зацверджаны 12.06. 2008);

— Парадак распрацоўкі, зацвярджэння і рэгістрацыі вучэбных праграм для першай ступені вышэйшай адукацыі (зацверджана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь 12.11. 2008 г.).

Мэта вывучэння дысцыпліны – ў набыцці студэнтамі ведаў аб асноўных этапах, з’явах і падзеях і імёнах айчыннай гісторыі; разуменні яе месца ў сістэме сацыяльна-гуманітарных ведаў; у дакладным уяўленні імі ўзаемапранікненняў і ўзаемаўплываў народаў, што адбываліся на сумежжы цывілізацый Захаду і Усходу; у фарміраванні творчай і гарманічнай, з навукова-гуманістычным светапоглядам, сацыяльна завостранай асобы.

Для рэалізацыі вызначаных мэт прадугледжваецца вырашэнне наступных задач:

У выніку вывучэння дысцыпліны студэнт павінен:

ведаць:

умець:

Структура праграмы грунтуецца на вызначэнні і адборы галоўных паняццяў, ідэй, тэндэнцый, фактаў, дат, імён і іншых элементаў гістарычных ведаў, накіравана на тое, каб раскрыць сутнасныя элементы развіцця эканамічных адносін і важнейшыя рысы ў Беларусі; дэмаграфічную характарыстыку і сацыяльную стратыфікацыю грамадства; асноўныя палітычныя падзеі і іх уплыў на дзяржаўна-прававую эвалюцыю Беларусі; канфесійнае і этнакультурнае развіццё; найкаштоўнейшыя здабыткі духоўнага жыцця народа.

Змест праграмы адпавядае сучасным дасягненням гістарычнай навукі. Дысцыпліна разлічана максімальна на 822 гадзіны, з іх 356 аудыторных (214 лекцый, 142 семінараў). У якасці формы справаздачнасці рэкамендуецца праводзіць экзамены.

2. ПРЫКЛАДНЫ ВУЧЭБНА-ТЭМАТЫЧНЫ ПЛАНСпецыльнасць 1-21 03 01 “Гісторыя (па накірунках)”


п/пНазва раздзелаў

(модуляў) і тэм


Колькасць гадзін


Усяго аўдыторных


З іх

Лекцыі


Семі

нары1.Беларускія землі састаражытнасці да сярэдзіны ХIII ст.5032181.1.

Уводзіны ў гісторыю Беларусі. Першабытная эпоха на тэрыторыі Беларусі (100 – 35 тыс. гг. да н.э. – VIII ст. н.э.)

14

10

4

1.2

Раннефеадальныя дзяржаўныя ўтварэнні на беларускіх землях (IX – першая палова XIII ст.)

18

12

6

1.3

Утварэнне і станаўленне Вялікага княства Літоўскага(другая палова ХІІІ—ХIV ст.)

18

10

8

2.Беларусь у канцыХIV– першай палове XVIІ cт.6840282.1

Абвастрэнне ўнутраных супярэчнасцей у Вялікім княстве Літоўскім у канцы XIV ст.)

10

6

4

2.2

Княжанне Вітаўта, яго ўнутраная і знешняя палітыка. Казімір IV.

12

6

6

2.3

Культура Беларусі ў XIV–XV ст.

10

6

4

2.4

Знешняя палітыка і войны Вялікага княства Літоўскага ў першай палове XVI ст.

10

6

4

2.5

Эвалюцыя дзяржаўнага ладу Вялікага княства Літоўскага

8

6

2

2.6

Лівонская вайна. Люблінская унія 1569 г. і яе наступствы.

10

6

4

2.7

Эканамічнае і грамадскае жыццё на беларускіх землях.

8

4

4

3.Беларусь у сярэдзінеXVIІ – XVIІІ стст.6840283.1

Войны сярэдзіны XVII-першай паловы XVIII ст. і іх наступствы

18

10

8

3.2

Спробы дзяржаўных рэформ. Першы і другі падзелы Рэчы Паспалітай

18

10

8

3.3

Паўстанне 1794 г. Трэці падзел Рэчы Паспалітай

16

10

6

3.4

Культура XVII–XVIII ст.

16

10

6

4.Беларусь у ХІХ ст.5232204.1.

Беларусь у першай палове ХІХ ст.

26

16

10

4.2.

Беларусь у другой палове ХІХ ст.

26

16

10

5.Беларусь у 1900 – 1939 гг.6840285.1.

Беларусь у пачатку ХХ ст.

18

10

8

5.2.

Беларусь у гады Першай

сусветнай вайны. Станаўленне беларускай дзяржаўнасці (1914 – 1920)

18

12

6

5.3.

Беларуская ССР у 20– 30-я гг. ХХ ст.

18

10

8

5.4.

Заходняя Беларусь у складзе Польскай дзяржа- вы (1921–1939)

14

8

6

6.Беларусь з 1939 г. да пачатку ХХІ ст.5030206.1.

Беларусь у гады Другой

сусветнай вайны (1939–1945)

14

8

6

6.2.

Беларусь у пасляваенны перыяд (другая палова 40-х – першая палова 50-х гг. ХХ ст.)

10

6

4

6.3.

Беларусь у перыяд спроб і рэформаў і крызісу адмістрацыйна-каманднай сістэмы (сярэдзіна 50-х – 80-я гг. ХХ ст.)

14

8

6

6.4.

Беларусь на сучасным этапе развіцця

12

8

4Усяго


356214142


2010-07-19 18:44 Читать похожую статью
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © Помощь студентам
  Образовательные документы для студентов.